D'INLL

Den Nationale Sproocheninstitut Lëtzebuerg (INLL) ass eng ëffentlech Verwaltung, déi ënnert der Autoritéit vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend steet.

D'Haaptmissiounen vum INLL si Sproochecourse fir Erwuessen ze ginn [...]  an d'Linguistikkompetenzen duerch Diplomen an Zertifikater ze validéieren. Esou hëlleft hie mat, zur Verbesserung vun de Linguistikkompetenzen, zur sozialer Kohäsioun an zur Beschäftigungsfäegkeet vun all de Persounen, déi zu Lëtzebuerg liewen.

Aktualiséiert